امور اداری هنرستان کاردانش کارآفرینان ملارد
تلفن:
مدیریت 65405902
امور اداری 65410055
تلگرام جهت ارتباط: ‎ @karaf1
صفحه اصلی هنرستان مشاهده کارنامه‌ها ثبت نام پایه دهم/جدید ثبت نام پایه‌های یازدهم و دوازدهم سامانه بررسی وضعیت نظام وظیفه صفحه مدیریت
IMG