صفحه اصلی

بررسی شرایط ثبت نام و نظام وظیفه

نکته مهم: این سامانه طبق بررسی شخصی صورت گرفته روی دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی با شماره 9610 / د.ت / 2 / 23 مورخ 96/10/5 و همچنین نکات ذکر شده در برگه‌های معافیت تحصیلی ایجاد شده و صرفاً در محدودۀ زمانی که دستورالعمل و موارد فوق اعتبار دارند پاسخگو می‌باشد؛ ضمناً مطابقت تمامی نتایج آن با قوانین ذکر شده تضمین نمی‌شود و مرجع اصلی پاسخگویی به وضعیت نظام وظیفه مراکز پلیس+10 و سایر مراکز متصدی این امر می‌باشند. مسئولیت عدم مراجعه به مراکز ذکر شده و اکتفا به نتیجۀ این سامانه بر عهدۀ کاربر است.